Algemene voorwaarden

Speedyreclame is als eenmanszaak gevestigd in Dinxperlo aan de keupenstraat 31B en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 60552263.
Vanwege de rechtsvorm kan Speedyreclame alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door de heer E Schoppers.

Gebruikersvoorwaarden van speedyreclame.nl (en aanverwante websites)
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Websites van derden
speedyreclame.nl bevat hyperlinks en bronvermeldingen naar andere websites die buiten het domein van Speedyreclame liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet altijd door Speedyreclame gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links en bronvermeldingen zijn aangebracht waarvan bestanden, van welke inhoud dan ook, gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link of bronvermelding houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt MediaWebdesign geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Speedyreclame op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die webpagina’s.

Inhoud
Speedyreclame betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Speedyreclame kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Speedyreclame is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindiging. Ondanks de constante zorg en aandacht die Speedyreclame besteedt aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Speedyreclame websites of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Speedyreclame verkregen is. Speedyreclame garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Hyperlinks
Indien uw website gerelateerd is aan ons doel of onze doelgroep (en niet discriminerend van aard is en/of niet politiek of sexueel georiënteerd) is het vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website of webshop bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.

Email
Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van Speedyreclame via haar email worden verspreid. Speedyreclame is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Speedyreclame haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.


Copyright
Het auteursrecht op deze website berust bij Speedyreclame. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Speedyreclame sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speedyreclame. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van Speedyreclame als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de Speedyreclame website. Speedyreclame behoudt tevens het recht, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor zowel tekst, als muziek-en beeldmateriaal.

Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van Speedyreclame Speedyreclame verricht online diensten voor derden zoals het creeeren van scripts, layouts en websites. Indien bepaalde werkzaamheden buiten de mogelijkheden van Speedyreclame liggen dan kan Speedyreclame besluiten deze werkzaamheden aan derden uit te besteden. Bij accoordverklaring van de cliënt inzake een opdracht of offerte gaan enkele nader te noemen voorwaarden in werking. De accoordverklaring van de cliënt kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk verstaan wij zowel per privé bericht (sitedeals), per email, per msn, via brief, door middel van een contract of anderszins mogelijke schriftelijke vormen. Na accoordverklaring is de klant bij tussentijdse annulering het navolgende verschuldigd aan Speedyreclame; 25% van de totale overeengekomen som indien het werkzaamheden van Speedyreclame betreft 100% van de uitbesteedde werkzaamheden. De betalingstermijn van alle facturen verstuurd vanuit Speedyreclame bedraagt 14 dagen. Na 14 dagen volgt een herinnering met administratiekosten. De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen. Bij uitblijving van de betaling daarvan zal een incasso ingeschakelt worden alsook een rente van 6% (op jaarbasis) over de uitstaande som berekent worden.


Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien één onderdeel, danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.

Naschrift
Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.